Ansökningar och prefektunderskrifter: Liten lathund

Inför vårens ansökningar till Vetenskapsrådet och Formas vill jag från prefektens horisont meddela följande (en del torde vara tillämpligt även i samband med andra ansökningar):

1. Läs anvisningarna och följ dem! Tänk på att de som utvärderar ansökningar har många ansökningar att granska och ont om tid.

 • Försök att vara så tydlig du kan utan att bli långrandig! (”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”)!
 • Anpassa din ansökan och skrivning till den aktuella utlysningen så att den verkligen svarar mot kriterierna! Formas ställer numera mycket högre krav på avnämarkontakter, kommunikationsplaner etc. Detta är lika viktigt som ansökans vetenskapliga kvalité.

2. När du ansöker om anslag från råden, ansök om medel för full kostnadstäckning. Frågor och svar om de nya principerna finns bland annat på Vetenskapsrådets hemsida.

 • Vid ansökan från VR innebär det att du skall öka alla nettokostnader/ ”verkliga kostnader” med ”triggern” som varierar beroende på vilken del av institutionen du tillhör. Detta gäller alla lönekostnader, drift, etc. Observera alltså att varje post skall innehålla även overheadkostnaden. (Detta gäller inte utrustningsanslag – men om du söker mindre utrustning som del av projektbidrag och eftersom råden beviljar ramanslag och du inte kan veta vad du eventuellt får anslag till så råder jag dig att inkludera overhead även i utrustningsposterna. Annars riskerar du negativa överraskningar vid delfinansiering av din ansökan.)
  • ”COB” – lägg till 62,71% på varje post i budgeten
  • ”Ekologi” – lägg till 56,45% på varje post i budgeten
  • ”Muséerna” – lägg till 88,07% på varje post i budgeten
 • Vid ansökan från Formas skall du däremot ange % indirekta kostnader vid ”14.3” i blanketten och ange nettobeloppen för kostnaderna i tabellen. Detta gäller alla lönekostnader, drift, etc
  • ”COB” – för in 62,71% vid ”14.3”
  • ”Ekologi” – för in 56,45% vid ”14.3”
  • ”Muséerna” – för in 88,07% vid ”14.3”

  Dessa siffror gäller tills eventuellt något annat meddelas. Muséerna har sin tilldelning av fakultetsmedel ”i särskild ordning” och ekonomierna för COB och Ekologi skall enligt fakultetsbeslut hållas separata tills COBs underskott är betalat. Jag kan därför inte se hur vi skulle kunna använda en gemensam %-sats för de gemensamma kostnaderna. Vi får återkomma till en analys av skillnader i påslagen (dvs de indirekta kostnaderna). Skillnad i lokalkostnader är en bov i dramat. Lokalpåslaget är 27,83% för Ekologi men hela 44,41% för de Biologiska muséerna.

 • Vid ansökningar från båda råden (och från andra finansiärer): Använd möjligheten att i projektbeskrivningen och budgetbilagor förklara hur stor del av de totala projektkostnaderna du söker för och vilka resurser för din lön och i övrigt du kan räkna på från institutionen eller från annan finansiär.Om du inte har en fullt finansierad tjänst, sök medel för din egen lön i den utsträckning som den krävs för arbete med det aktuella projektet!

3. Bilaga S genereras automatiskt vid ansökningar till VR och Formas:

Skriv ut bilaga S och underteckna den. Den ska också undertecknas av prefekten. Underskriften innebär en bekräftelse av att:

 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • du har redovisat dina bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • erforderliga tillstånd och godkännanden finns för projektet, exempelvis avseende etikprövning.

Observera speciellt:

Du ska ha diskuterat ovanstående punkter med företrädaren för det förvaltande organet innan denne godkänner och skriver på ansökan. Det förvaltande organet ansvarar för att projektet uppfyller de villkor och förutsättningar som finns i svensk lagstiftning.

Detta innebär

 • du gör klokt i att i god tid informera prefekten (per e-post) om att din ansökan uppfyller de allmänna kriterierna. Om du är sökande utan tjänst vid institutionen kan tillgång till arbetsplats behöva bekräftas från forskargruppsledare/ avdelningsföreståndare/husansvarig.
 • att du skall lämna in kopia på ansökningsblanketten och relevanta delar av ansökan (kostnadsberäkningar) tillsammans med bilaga S för underskrift så att det framgår att du söker för ”full kostnadstäckning”

Blanketter för underskrift kan lämnas/skickas till Monica Pardon, prefektkansliet. Underskriven blankett skall ha inkommit till råden 3 dagar efter ansökningstidens utgång. Jag skriver på blanketterna när jag har tid under förutsättning att inga tveksamheter råder och returnerar dem sedan omgående till er – eller så kan vi skicka in dem till respektive råd efter underskrift om ni lämnar ett adresserat kuvert.

Försök att ha framförhållning, speciellt om något är det minsta tveksamt.

Nästa år hoppas jag att ha tid att också diskutera vetenskapliga frågor relaterade till ansökningarna och att kunna vara lite proaktiv vad gäller att uppmuntra till samarbeten och nytänkande kring olika projekt!!

Lycka till med Era ansökningar!

Christer Löfstedt

(Jag söker i år själv pengar från VR och Formas och kommer bl a av detta skäl vara begränsat tillgänglig de kommande veckorna. E-post och ett tydligt underlag är bästa sättet att få kontakt med mig. Administrativa frågor riktas till Monica.).

Det här inlägget postades i Ansökningar, Forskning, Prefekt. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.