Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Ett stort minus men ändå en framtid på studiestödssidan

En försiktig optimism kunde ändå anas på fredagens informationsmöte om fördelningen av forskarutbildningsstudiestöd. Eric Warrant hjälpte oss att förstå det förslag till fördelning som styrelsen ska besluta om i juni.

Prognoserna för studiestöden de närmsta åren är inte rolig läsning. Ett stort minus kommer att uppstå de närmaste åren. Botten kommer att nås 2013 med ett minus på nästan 11 miljoner. Sammanställningen av studiestödssituationen och förslaget på fördelningsmodell finns i bilagorna till styrelsedagordningen.

Eric underströk att vi nu är en enda institution och att alla plus kommer att fylla alla minus, annars kommer vi inte att överleva. Men tack vare att vi har tagit tag i situationen redan nu så är situationen inte hopplös.

Alla handledare som har fakultetsfinansierade doktorander kommer att ta med sig en ”FU-skuld” som kommer at belasta verksamhetsgren 24 till sin nya enhet. Ingångsbalansen för enhetens studiestödskonto (innan tilldelning av årets studiestöd) kommer att bestämmas av alla handledares sammanlagda ”FU-skuld”. Enheter som har få eller inga fakultetsfinansierade doktorander kommer att ha en ingångsbalans om är något minus eller noll innan tilldelningen, medan övriga kommer att ha ett större underskott.

Beräkningarna för fördelningsmodellen utgår från en befolkningskomponent och en prestationskomponent. I Erics exempel var de 50 % vardera. Det är endast ett förslag, det kan bygga på andra procentsatser. I förslaget var även prestationskomponenten normaliserad efter antalet handledare. Under mötet kom det synpunkter på normaliseringen. Det kan slå väldigt fel vid tillexempel enheter som expanderar.

Under ett antal år har vi fått ca 20 miljoner i studiestöd och det är den tilldelningen som ligger som underlag till prognosen. Dessa miljoner resulterar i ca 30 helfinansierade studiestöd, d.v.s. 5-7 doktorander per årskull (4-5 år till disputation). När en doktorand antas så förbinder sig handledaren att försörja doktoranden under de två första åren, därefter tar institutionen vid. Det kommer att bli mycket dyrare för handledarna med doktorander från och med 2013 då utbildningsbidragen troligen försvinner helt.

Ett tag framöver måste det råda antagningsstopp, men de enheter som inte har en ”FU-skuld” kan troligen försiktigt börja anta doktorander nästa år. Det absolut viktigaste är att minuset på studiestödssidan inte börjar skena okontrollerat och det har vi tagit tag i nu.

Om du inte hade möjlighet att gå på infomötet så kan du ladda ner Erics presentation i pdf-format från mötet här. I filen är nu normaliseringen borttagen och kalkylen har gjorts om.

maj 30, 2011