Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Kommunikation och ekonomi på prefektens infomöte

15.15 25/3 höll vår prefekt Christer Löfstedt informationsmöte i Blå hallen.
Prefekten tog upp många olika punkter.

Kommunikation/information

Prefekten anser att kommunikationen och informationen inom institutionen inte har fungerat under det gångna året och detta är något som måste förbättras. Framförallt diskuterades vilka typer av media som skall användas för att kommunicera och informera. Ska det var massmail, riktade mail till olika grupper, bloggen eller finns det andra alternativ. Prefekten ser det som sin uppgift att informera om beslut som fattats sam att inhämta åsikter i olika frågor och att öppna upp för diskussion. Inger har arbetat mycket med webben och detta arbete framskrider, om än långsammare än önskat.

Ekonomi

Den nya OHn är 61,6%.

Det har kommit nya direktiv om att endast 7% av myndighetskapitalet får sparas, annars kan tilldelningen från fakulteten minska 2012.
Ekonomin för Biologiska institutionen ser bra ut sett ur fakultetens synvinkel men prefekten ser svårigheter med att få balans då det finns både överskott och underskott på olika håll inom institutionen. Ytterligare svårigheter finns när det gäller modellen för uttag av indirekta kostnader.

Det har gjorts en översyn så att personalens lönekonteringar stämmer bättre överens med de arbetsuppgifter som utförs.

Det kommer under 2011 finnas mer pengar till GU-kurserna.

Varje anställd kommer generera 10 000kr i driftspengar till enheterna.

Biologicentrumprojektet har 5 MSEK över vilket kommer användas.

Tjänster

Det har rekryterats en ekonom med EU-kompetens som skall arbeta 50% inom Jure Piskurs EU-projekt Cornucopia och 50% inom institutionen.

Till det biträdande lektoratet i Biologi inkom 70 ansökningar och 4 sakkunniga har utsetts. Preliminärt kan tillsättningen vara klar 30 september.

Två lektorat kommer/har inrättats, ett i sinnesbiologi och ett i bevarandebiologi.

En professur i systematik kommer tillsättas.

Bemanningsgruppen kommer göra en rekryteringsplan för TA- och lärarpersonal så att vi får ett helhetsgrepp om rekryteringen inom institutionen.

Studiestöd

Institutionen får fakultetstilldelning för 37 doktorander.

Under 2009-2012 har institutionen haft till uppdrag att examinera 99 doktorander vilket vi har gjort med råge. Troligtvis kommer detta kvantitativa mått tas bort i framtiden.

Prefekten ser att det generellt finns god ekonomi för doktorander och därför finns möjligheter till en sansad antagning av nya doktorander.

Museerna

Styrelsen har beslutat att förordna Lars Lundqvist som museichef.

Flytten till Gastelyckan och Biologicentrum har börjat så smått.

Kommande möten

29/3 kommer Köpenhamns universitets naturvetenskapliga fakultet på besök.
31/3 skall fakulteten följa upp sammanslagningen till biologiska institutionen.
5/4 skall ledningsgruppen och enhetscheferna träffas.
6/5 vårfest

Carin Jarl Sunesson kommer med ett förslag på att ha ett liknande möte angående GU-undervisning.

Frågan väcks hur prefekten ställer sig till att VR har tagit fram en ny typ av anslag som skall ersätta fd forskarassistent anslag där VR står för 75% av lönen och institutionen skall stå för 25% av lönen. Av princip är Christer inte förtjust i när anslagsgivarna dikterar vilka utgifter institutionen skall ha. Christer är dock positivt inställd till att personer inom och utanför institutionen söker dessa anslag.

Skrivet av Tina Nilsson