Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Vad är dyslexi och hur kan vi hjälpa studenter med dyslexi?

Allt fler studenter med dyslexi kommer till Lunds universitet, men hur hjälper vi dem bäst? Och vad är egentligen dyslexi? Detta var några av de frågor som belystes av Gunnel Ingesson, universitetslektor i psykologi, under ett SACTseminarium 22 maj.  Gunnel har disputerat på avhandlingen Growing up with dyslexia : cognitive and psychosocial impact, and salutogenic factors (http://www4.lu.se/upload/psykologi/avhandl_ingesson.pdf), så hon är verkligen rätt person att hjälpa oss med detta.

Dyslexi har en stor ärftlig komponent och är tre till fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Ungefär 5 % av befolkningen lider av dyslexi, men naturligtvis i olika hög grad.

Olika språk är olika svåra för dyslektiker. Man talar ofta om språkets transparens, dvs hur nära stavning och uttal ligger varandra. Språk med hög transparens är t.ex. spanska och italienska, medan svenskan ligger i mitten av denna skala. Engelska har låg transparens, och är därmed svårare för dyslektiker. Tänk bara på cough och though som är ett av många exempel på engelska ord där samma bokstavsföljd uttalas helt olika!

Dyslexi går inte att bota, men det finns åtgärder och hjälpmedel som underlättar tillvaron. Exempelvis finns det rättstavningsprogram som är speciellt gjorda för att hitta de stavfel dyslektiker lätt gör. Lunds Universitet har köpt campuslicenser för StavaRex och SpellRight (se http://libguides.lub.lu.se/stavarex), stavningsprogram för svenska respektive engelska Dessutom har vi licens för EasyReader, ett program som läser upp digital text (svensk och engelsk röst).

Studenter med dyslexi har rätt till hjälp. Ett viktigt hjälpmedel är talböcker. Dessa produceras av Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM, f.d. Tal-och Punktskriftsbiblioteket, TPB, http://www.mtm.se/). Beställning av inläsning av talböcker görs av bibliotekens kontaktbibliotekarie; för biologiska institutionen av undertecknad, Bodil Enoksson. Jag ger också studenterna rättighet att ladda ned redan inlästa böcker till smartphone, mp3-spelare, dator etc. Kompendier läses inte in av MTM, men kan läsas in lokalt i Lund. Detta förmedlas även av mig, men bekostas av Pedagogiskt stöd vid LU (http://www5.lu.se/o.o.i.s/4116). Samordnare där för bl.a. naturvetenskapliga fakulteten är Christina Rowa (christina.rowa@stu.lu.se, 222 70 50). Observera, inläsningar tar tid!

En dyslektisk student har svårt att lyssna på en föreläsare och samtidigt anteckna. Därför erbjuder universitetet anteckningshjälp. En kurskamrat kan få ersättning för att föra prydliga anteckningar under föreläsningarna. Kontakta Pedagogiskt stöd för denna hjälp. Men prata också med studenten själv; kanske hjälper det att t.ex. dela ut PowerPointutskrifter i förväg, kanske behövs längre tid vid tentamen eller att få frågorna upplästa istället för enbart på papper.

Bodil Enoksson
Biologibibliotekets kontaktbibliotekarie för funktionshindrade
bodil.enoksson@biol.lu.se
222 38 12
076-76 200 54