Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Valet till valberedning är avslutat

(The election of the nomination committee is completed)

For short version in English: See below!

Valet till valberedning är avslutat och rösterna räknade den 27 juni (Valprotokoll pdf). Valberedningen som ska ta fram förslag på kandidater till institutionsstyrelsen, prefekt och ställföreträdande prefekt under perioden 2019–2021 kommer att bestå av

 • Jan-Åke Nilsson
 • Emma Kritzberg
 • Wolfgang Knecht
 • Anne Liljendahl
 • Anders Enjin

Valberedningen består således av tre lärare och två övrig personal. Av de senare två tillhör en kategorin teknisk-administrativ personal och en är forskare. Detaljer framgår av länkat protokoll. Röstdeltagandet var 47% vilket är något högre än förra gången det valdes valberedning.

Fakulteten (Dekanus) har utfärdat omfattande instruktioner för valberedningens arbete, i synnerhet vad gäller val av prefekt. I kraftigt förenklad form:

 • Valberedningen skall kontakta dekanus för diskussion om vilka förväntningar som fakultetsledningen har på den aktuella prefektrollen och prefektens betydelse för den strategiska utvecklingen av institutionen.
 • Valberedningen skall hämta in synpunkter från organisationen och tjänstgörande prefekt om institutionens behov.
 • Valberedningen gör sedan en behovsanalys samt upprättar en kravprofil som stäms av med dekanus.
 • Institutionens röstberättigade personal äger rätt att nominera kandidater.
 • Valberedningen upprättar förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt som stäms av med rektor och/eller dekan och sedan hålles val.
 • Valberedningen sammanställer valresultat samt lämnar skriftlig rekommendation till dekanus. Dekanus utser sedan prefekt och ställföreträdande prefekt.

Valberedningen ska bjuda in studerande/doktorand att delta med närvaro- och yttranderätt vid beredning av förslag på prefekt och ställföreträdande prefekt.

Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ansvarar prefekt för att fyllnadsval genomförs.

Val kommer att hållas i september/oktober.

I övrigt hänvisas till den nyvalda valberedningen.

Christer Löfstedt, prefekt

In English:

A new nomination committee has been elected. The votes were counted on June 27th. See the linked file (in Swedish) for details.

The committee consists of:

 •  Jan-Åke Nilsson
 • Emma Kritzberg
 • Wolfgang Knecht
 • Anne Liljendahl
 • Anders Enjin

The committee will nominate candidates to the Department board and Head of the Department as well as Deputy department head. Elections will be held in September/October.

The Head of Department and the Deputy will be appointed by the Dean, normally following the suggestion from the department.

Assistant department head(s) will be suggested by the Head of department and appointed by the Dean.

juli 2, 2018

Inlägget postades i

Prefekt Val