Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Brev från den tillträdande prefekten

Glad, hedrad och ödmjuk

Först av allt vill jag säga:
–Jag är glad och hedrad över uppdraget som prefekt för den nya Biologiska Institutionen!

Men jag är också ödmjuk:
–Biologin i Lund står inför stora utmaningar och hur institutionssammanslagningen konkret skall gå till är långt ifrån klart.

Jag förordnades formellt som ”projektledare” den 4 november och kommer att tillträda som prefekt den 1 januari 2010 samtidigt som den nya institutionen skall bli verklighet. Även om avdelningsstruktur och ämnen kommer att vara desamma under en övergångsperiod (2010) så kommer flera organisatoriska förändringar – både inom grundutbildningen och forskarutbildningen – att ske i och med årsskiftet. Om mindre än två månader skall fyra prefekter ersättas av en, men jag kan naturligtvis inte ensam utföra det samlade arbete som fyra företrädare utfört. Nya rutiner kommer att införas på olika områden, allt för att om möjligt realisera de möjligheter som förespeglats oss genom bildandet av en storinstitution. Detta är en utmaning, i synnerhet om man beaktar de mycket kritiska yttranden som lämnades av de nuvarande institutionerna över det dåvarande förslaget om att bilda en ”federation” av de ingående institutionerna. Detta förkastades enhälligt samtidigt som många förhoppningar framfördes om att bildandet av en verkligt integrerad biologisk storinstitution skulle kunna innebära mycket positivt för forskningen och utbildningen i biologi i Lund.

Akademiskt ledarskap

När processen nu påbörjats är det viktigt att den också genomförs och på ett sätt som gynnar verksamheten. Jag kommer att med entusiasm och energi att driva projektet med biologins bästa för ögonen. Jag vill försöka vara en synlig prefekt och bedriva ”Management by walking around”. Men jag satt inte och väntade på uppdraget och min almanacka för hösten var sedan länge inbokad med ett flertal längre resor. Detta har gjort att den korta tid som stod till förfogande inför årsskiftet blivit ännu kortare och jag har inte kunnat besöka olika hus, avdelningar och grupper som jag hade önskat. Men när väl de akuta frågorna lösts hoppas jag att denna rundvandring skall kunna komma igång – och fortsätta!

Det är viktigt att som akademisk ledare inte förlora kontakten med den egentliga verksamheten Jag vill för egen del bedriva forskning på halvtid även som prefekt, dels för att jag tycker att det är så roligt och spännande, dels för att jag tror att det är en förutsättning för att inte glömma bort vilka intressen det akademiska ledarskapet skall tjäna.

Jag har sedan jag utsågs till prefekt fått uppmuntran och stöd från många och jag tycker mig märka en stor vilja till förändring mot något bättre hos de flesta. Detta är naturligtvis roligt, men min amerikanske vän och kollega Ring Cardé vid University of California Riverside har vid flera tillfällen påmint om verkligheten för Department heads och prefekter:

”Friends come and go, enemies accumulate”

Jag har redan fått kritik för att sammanslagningsprocessen både går för fort och för långsamt. Men jag räknar då ett medelvärde och bestämmer mig för att den nog går så fort som den kan gå – under rådande omständigheter.

Inledningsvis ber jag er att ha tålamod med att det finns ett visst informationsunderskott.

En blandning av smått och stort

Fakulteten har begärt att få in en budget för den nya institutionen senast den 1 december. Denna måste vara mer än summan av de tidigare enheternas budgetar. Även om COBs och Ekologins ekonomier skall hållas isär tills COBs underskott är betalt och museernas verksamhet har speciella ekonomiska förutsättningar så är det nödvändigt att integrera grundutbildningen, och ta ett samlat grepp på storinstitutionens ekonomi. Under nästa år måste en samlad personalplan tas fram för att möjliggöra prioriteringar och ställningstagande till alla förslag på nya tjänster för lärare och forskare och vi måste skapa en genomtänkt struktur för teknisk support och infrastruktur vid institutionen.

Bygget av det nya biologihuset rullar på, men muséerna riskerar att ohjälpligt hamna på ”Campus Gastelyckan” och isoleras från biologin i övrigt om inte redan fattade beslut kan ändras före årsskiftet. Rektor har tillsatt en utredning om skapandet av ett Sydsvenskt Växtbiocentrum gemensamt med SLU Alnarp och ett nytt Klimatcentrum vid LU är under uppbyggnad samtidigt som vi enligt fakultetens beslut skall skapa en sammanhållen biologisk storinstitution.

Frågetecknen kring hur den s k triggern slår på olika verksamheter är många och hållbara principer för medfinansiering av externa anslag måste tas fram skyndsamt. Akademiska Hus undrar vad det skall stå på husen, Lunds kommun vill diskutera avloppsvattnet från nya biologihuset, doktorander vill veta hur många dagars förlängning de kommer att få för arbete i biologiska doktorandrådet och enskilda lärare vill veta hur deras tjänstgöring skall se ut efter institutionssammanslagningen. Alla dessa frågor kommer att kunna hanteras effektivt och framgångsrikt i den nya organisationen – men vi är inte där ännu. I nuläget har vi en gammal organisation och gamla problem – och nya problem men ingen ny organisation. I det läget måste jag att prioritera och be er om visst tålamod.

Val till den nya institutionens styrelse organiseras och genomförs i de sittande prefekternas regi. Valsedlar är på gång och valet skall vara genomfört i början av december.

Möten, möten och möten

Det kommer att bli mycket möten för min del under de kommande månaderna:

 • Jag har denna veckan träffat institutionens administratörer för att informera främst om de mindre förändringar i administrationen som kommer att inträffa vid årsskiftet och för att svara på frågor.
 • Jag kommer att sammankalla till möten med ämnesföreträdarna och avdelningsföreståndarna den 24 november. Samma dag vill jag träffa doktorander och företrädare för GU-studenterna.
 • Dagen därpå blir det enligt planerna möte med studierektorer och andra som är hårt engagerade i grundutbildningen.

En (grund)utbildningsnämnd enligt fakultetens modell för storinstitutioner kommer att tillsättas. En gemensam forskarutbildningsnämnd kommer också att bemannas. Detaljerna är här något mindre självklara.

Hur ämnesstrukturen skall se ut i framtiden är en knäckfråga och det finns i nuläget inget förslag. Nästa år fortsätter vi med de ämnen vi har som ju också gjort åtaganden vad gäller försörjning av doktorander. Fakulteten verkar vara på väg att avskaffa de ämnesansvariga men för egen del tycker jag att dessa fyller och kan fylla en mycket viktig funktion. I min värld utgör fungerande och framgångsrika forskargrupper byggstenar i verksamheten. Hur forskargrupperna kan sammanföras i ett lämpligt antal enheter och hur ämnena skall förhålla sig till dessa måste klargöras och bestämmas. Med början i december hoppas jag kunna besöka de flesta forskargrupper vid den nya institutionen.

BISAM-gruppen fortsätter och prefekterna stöttar

Jag har bett BISAM-gruppen (Anders Hedenström, Carin Jarl-Suneson, Dan E. Nilsson och Anders Tunlid) att fortsätta arbeta tillsammans med mig för att genomföra institutionssammanslagningen och att under institutionens första år fungera som ledningsgrupp och stöd till prefekten. Eivor Terne fungerar året ut som administrativt stöd åt gruppen

Förslag till beslut dryftas med de nuvarande prefekterna. Jag har också bett dem att under övergångsperioden hjälpa till med den administrativa avvecklingen av de gamla institutionerna, samtidigt som BISAM-gruppen arbetar med uppbyggnaden av den nya.

Institutionsadministrationen

Jag har med de sittande prefekternas och fakultetens samtycke utsett Monica Pardon att fungera som administrativ chef för den nya institutionen. Min avsikt är att skapa en sammanhållen administration men endast delar av denna kommer att samlokaliseras. På ”avdelningsnivå” blir det således inga revolutionerande förändringar vid årsskiftet. ”Forskningsadministratörer” kommer att fortsätta finnas ute i verksamheten. Prefekteriet kommer sannolikt att lokaliseras till den nuvarande BI-flygeln, centralt placerad både i förhållande till Ekologihuset och Biologihuset med tillbyggnad.

Vad händer sen?

Den nya organisationen skall MBL-förhandlas den 15 december för att kunna träda i kraft vid årsskiftet. Skiss för utskick till fackföreningarna måste vara klar den 27 november. Samtidigt eller tidigare kommer samma information att läggas ut på denna webbsida. Här finns möjligheter för alla verksamma vid institutionen att kommentera – men för dem som föredrar ett verkligt möte så kommer ett sådant att ordnas i Biologihusets hörsal den 7 december kl 13 00.

Detta sätter agendan för de kommande veckorna.

Det här blev långt

Vi kommer snart att ha en ny ”Biologiwebb” och en informatör för effektiv spridning av information både inom och utanför institutionen. Läsa och digerera informationen måste dock var och en göra själv…. 😉

Jag hoppas så småningom kunna utveckla vanan att oftare publicera kortare och aktuella inlägg från prefekten här. En biträdande/ställföreträdande prefekt är på gång och mer information om detta kommer att läggas ut inom kort. Så tag för vana att besöka denna sida då och då om ni är intresserade av vad som händer! Och det är ni väl?

Christer Löfstedt

november 12, 2009

Inlägget postades i

Händelser Prefekt

4 comments

 1. Erik Svensson

  Välkommen till nya jobbet Christer!

  Jag ser det som mycket positivt om det startas en ny “Biologiwebb”, och någon form av regelbunden information i bloggformat, som t. ex. den här första posten. Det kommer säkerligen att ta tid innan folk upptäcker det här nya formatet för att sprida information, men jag tror att det är helt rätt väg att gå. E-maillistornas tid är förbi; vi drunknar idag i information och måste lära oss att använda nya kommunikationskanaler.

 2. Lars-Anders Hansson

  En utmärkt idé av Erik med en “biologblogg”; kan nog bli ett bra verktyg för prefekten att ge och ta kommentarer till/från organisationen. Önskar också den tillträdande Prefekten lycka till och gläds åt din motivation, Christer!

 3. Inger

  @Erik ja, tänk om man slapp skicka ut på e-postlistorna att det fanns ett nytt inlägg på bloggen! Kan rekommendera en prenumeration på bloggens rss-flöde. Det går även att prenumerera på kommentarer (länken till kommentarernas rss-flöde finns i vänsterspalten):

 4. Eric Warrant

  Välkommen till det nya jobbet Christer! Och ett stort lycka till! Vi är många som vill se både dig och det nya institutionen lyckas!

Kommentarsfältet är stängt.