Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Examinatorer för forskarutbildningen


New examiners for our doctoral students

Short summary below


Prefekten har delegerat till 12 personer att vara examinatorer i forskarutbildningen i biologi under perioden 2018-01-01 – 2022-12-31:

 • Klas Flärdh
 • Dennis Hasselquist
 • Anders Hedenström
 • Katarina Hedlund
 • Almut Kelber
 • Emma Kritzberg
 • David O’Carroll
 • Pål Axel Olsson
 • Allan Rasmusson
 • Tobias Uller
 • Eric Warrant
 • Susanne Åkesson

Personerna är examinator under hela mandatperioden plus den tid det tar för alla de doktorander som antagits under mandatperioden och som examinatorn har ansvar för att leda till disputation och examen. Mandatet som examinator kan förlängas med fyra år men viss rotation på uppdragen eftersträvas.

Utöver dessa 12 examinatorer finns flera ytterligare aktiva examinatorer som förväntas fullfölja de uppdrag de redan åtagit sig. Samtliga examinatorer förväntas delta i  examinatorsmöten och andra aktiviteter som rör examinatorer tills den/de doktorander de ansvarar för har disputerat och tagit ut sin examen.

Examinatorns viktigaste uppgifter är

 • att vara sammankallande i handledarkommittén och ansvara för doktorandsamtal samt uppföljningar av den individuella studieplanen
 • att avgöra vilka kurser och andra moment som doktoranden kan få poäng för
 • att ansvara för att organisera halvtidsseminariet
 • att vara LADOK 3-behörig för att kunna registrera och examinera kurser och poänggivande moment
 • att se till att avhandlingens kappa följer institutionens riktlinjer
 • att utföra den sista kvalitetskontrollen innan disputationen
 • att anmäla disputationen
 • att vara ordförande vid disputationen
 • att ansvara för att doktoranden tar ut examen efter disputationen

Mer information om examinatorns roll hittar du i den här pdfen.

Examinatorna är “institutionsrepresentanter” gentemot Naturvetenskapliga fakulteten, det vill säga att de på prefektens uppdrag har att försäkra sig om forskarutbildningens kvalitet och att den följer de regler och förordningar som formuleras i Högskoleförordningen och av Lunds universitet.

Frågor rörande examinatorsuppdraget hänvisas till FU-studierektorn Per Lundberg som har prefektens uppdrag att samordna och leda forskarutbildningen vid institutionen. Uppdraget som biträdande FU-studierektor är f n vakant och till det vill jag återkomma under hösten.

Christer Löfstedt / prefekt

Short summary in English

The Head of the department has designated 12 new examiners for the period 2018-01-01 – 2022-12-31. On our internal website, you will find more information about the examiner’s role.

juli 4, 2018

Inlägget postades i

Forskarutbildning Händelser Prefekt