Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Översynen av Biologin: Rådgivare på besök den 9-12 maj

Den av institutionsstyrelsen 2010-02-17 beslutade översynen av biologin i Lund fortsätter. Direktiven för översynen har redovisats tidigare.

Under några dagar kommer vi nu att få besök av tre externa rådgivare, professorerna Sven Bergström, Kerstin Johannesson och Kristin Palmqvist. Tillsammans med ledningsgruppen kommer dessa tre att intervjua ett stort antal lärare/forskare. Det kommer därutöver också att bli diskussioner med några nyckelgrupper (doktorandrepresentanter, forskarassistenter och biträdande lektorer, lärare som har ett omfattande grundutbildningsengagemang och företrädare för BECC och CAnMove).

Sedan en tid tillbaka har ledningsgruppen arbetat med att ta fram underlagsmaterial för dessa diskussioner och lärare och doktorander har fått göra inspel i organisationsfrågan genom att svara på en utsänd enkät. Det stora flertalet av lärarna och många doktorander har tagit denna möjlighet att komma med synpunkter. (Ett fåtal har istället lagt ner tid på att förklara att man inte bryr sig eller att frågorna varit fel ställda men så är det). Många av frågorna var öppet formulerade för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om vilken organisationsform som föredras och vilka prioriteringar olika personer gör. Det finns inga rätt eller fel svar på dessa frågor. Det har aldrig varit avsikten att i egentlig mening sammanställa svaren utan dessa skall fungera som underlag för intervjuerna och kunna kompletteras efter behov.

Programmet den 9-12 maj blir fullspäckat och det har varit en utmaning att ordna logistiken kring de många intervjuerna. För att låta så många som möjligt komma till tals genomför vi tre intervjuer i mindre grupper parallellt.

Programmet i stora drag:

10 maj

Förmiddagen: Biologin i Lund: Möjligheter, utmaningar och problem. Genomgång av underlagsmaterialet (RQ08, ekonomi, bibliometri, personalplaner, enkäter). Kort rundvandring i Biologihuset och Ekologihuset.

Eftermiddagen: Tre intervjupass i tre parallella spår.

11 maj

Förmiddagen: Tre intervjupass i tre parallella spår.

Eftermiddagen: Diskussioner med företrädare för BECC och CAnMove, doktorander, yngre forskare i karriären och GU-profiler.

12 maj

För- och eftermiddag: Sammanfattning av intervjuer och diskussioner. Formulering av förslag.

Under andra halvan av maj hoppas vi från ledningsgruppen sida att kunna ordna ett möte med nuvarande ämnesansvariga och avdelningsföreståndare/husansvariga för att diskutera utfallet av de tre dagarnas ansträngningar

En stoppskylt med en skylt för delad väg under.
Biologin i Lund: På stället marsch eller höger-vänster om?

Avsikten är att ledningsgruppen och de externa rådgivarna sedan skall lämna en rapport till styrelsen inför styrelsemötet i juni och förslaget till ny organisation skall sedan diskuteras vid institutionen innan styrelsen senast 2010-09-30 fattar beslut om ny organisation som kan ligga till grund för verksamheten fr o m januari 2011.