Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Förslag till ny organisation – rapport från översynsgruppen

Gruppen som arbetat med översynen av verksamheten vid Biologiska institutionen (med fokus på forskningen) har nu lämnat en rapport till styrelsen. Dokumentet har försetts med stämpeln ß-version eftersom två medlemmar i gruppen inte haft möjlighet att läsa slutversionen. Ledningsgruppen och de externa rådgivarna är dock i allt väsentligt eniga om innehållet i det lagda förslaget.

Det finns naturligtvis många sätt att dela en tårta. I något skede måste man dock bestämma sig för ett av dessa. Det viktigaste för den nybildade Biologiska institutionen är nu att besluta om en organisatorisk lösning och att i samverkan gå vidare och möta de hot som föreligger i form av sviktande studentunderlag, konkurrens med andra utbildningar, nyckfull forskningspolitik, urholkat stöd till grundforskningen och intern missämja när resurserna tryter. Den nybildade storinstitutionen har alla möjligheter att utveckla forskning och utbildning av högsta klass. Huruvida det kommer att ske beror på organisation och ledning men framförallt på medarbetarnas insatser och kompetens. Förslaget till ny organisation leder inte till någon ökad tilldelning av resurser till institutionen men det är vår förhoppning att det skall innebära en bättre resursanvändning, tydligare regler och en bättre arbetsmiljö på sikt.

Jag hoppas att förslaget skall kunna ligga till grund för en konstruktiv diskussion på styrelsemötet  i morgon den 16 juni och att vi nu skall kunna gå vidare med beslut om en ny organisation vid Biologiska institutionen. Vi har som bekant en hel del andra frågor som kräver insatser från både prefekterna och ledningsgruppen – och så skall det ju bli lite tid över till forskning och undervisning också.

Det är en mänsklig reaktion att vid läsning av ett sådant här förslag omedelbart börja leta efter

 • var finns JAG i förslaget?
 • är MINA intressen tillgodosedda?

Jag vill dock vädja till styrelsen (och övriga på institutionen) att försöka SE TILL DET PRINCIPIELLA i förslaget, att se till möjligheterna och att inte överdramatisera själva enhetsindelningen.

Rapporten utmynnar i att vi förelägger styrelsen följande förslag till beslut:

 • Enheternas huvudsakliga funktion skall vara att skapa en fungerande arbetsledning och ansvar för infrastruktur. Trots att enheterna bygger på en ämnesmässig gemenskap skall vetenskapliga kontakter inom enheterna inte prioriteras högre än kontakter mellan enheterna. Enhetsindelningen skall alltså inte ses som en styrning av det vetenskapliga eller pedagogiska samarbetet mellan institutionens forskare/lärare.
 • Enheterna skall ledas av enhetschefer. Enhetschefens roll skall vara att ansvara för och leda verksamheten inom enheten på delegation från prefekten. Delegationen kommer i huvudsak att följa vad som i år gäller för avdelningsföreståndare och husansvariga inom institutionen.
 • Enhetscheferna skall tillsammans med prefekt och biträdande prefekt, ingå i institutionens bemanningsgrupp. Denna grupp kommer att bereda frågor rörande tjänsters finansiering, undervisningsengagemang, bemanning av övriga uppdrag inom och utom institutionen.
 • Enhetscheferna skall utses av styrelsen på förslag från prefekten. Beslut skall tas i samband med beslutet om enhetsindelningen för att möjliggöra en inskolning inför årsskiftet då den nya organisationen förväntas träda i kraft.

Vi förslår vidare att styrelsen beslutar att:

 • Ge prefekten tillsammans med ledningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till organisation och enhetsindelning baserat på sex enheter.Föreslagna enheter är
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Sinnesbiologi
  • Molekylär och mikrobiologisk ekologi
  • Biologisk mångfald
  • Akvatisk ekologi
  • Evolutionär ekologi

  Muséerna skall tills vidare hanteras som en separat verksamhet som finansieras i särskild ordning. Integrationen av forskningsverksamheten vid muséerna blir föremål för beslut vid senare tillfälle.

 • Ge prefekten i uppdrag att ordna ett informationsmöte för institutionens personal om förslaget och de övervägandena som ligger till grund för detta.
 • Ge prefekten i uppdrag att involvera institutionens forskningsledare i diskussionen för att belysa om några förändringar – och i så fall vilka – bör göras i organisationsförslaget.
 • Genom diskussion med personalen vid de tilltänkta enheterna ta fram förslag på enhetschefer och i detta sammanhang utnyttja möjligheter till förnyelse.
 • Enhetscheferna skall utses i samband med beslut om enhetsindelningen för att möjliggöra en inskolning inför årsskiftet då den nya organisationen förväntas träda i kraft.
 • Beslut om enhetsindelningen skall tas vid styrelsens möte i september.
 • Ge prefekten/ledningsgruppen i uppdrag att ta fram en uppdaterad konsekvensbeskrivning inför MBL-förhandlingarna.

2 comments

 1. Erik Svensson

  För att eventuellt “Mota Olle i grind”, och föregå med gott exempel, så vill jag gratulera Ledningsgruppen och de externt inbjudna till att ha lagt ett mycket bra förslag (i mitt tycke).

  Inget förslag kan eller ens bör bli perfekt, så ej heller detta. Det finns, som ni säger, många sätt att dela en tårta, men detta förefaller mig vara ett sätt att dela den, enligt tämligen förnuftiga principer. Även om det aldrig har varit meningen att processen ska vara helt igenom demokratisk, så tycker jag ändå att diskussionerna har haft en deltagardemokratisk karaktär, många åsikter har kunnat vädras och man har blivit lyssnad på. Jag är positivt överraskad av processen: jag kände en viss vånda inför denna långa process, och undrade ibland om det verkligen var värt det. Men det var det.

  Jag hoppas att de som nu ev. motsätter sig detta förslag och som helst vill tillhöra en annan “enhet”, besinnar sig, inte sätter sig på tvären och blockerar eller förlamar den fortsatta processen utan är beredda att lägga konstruktiva motförslag.

  Alltså: vill man tillhöra en annan enhet än den som föreslagits så räcker det inte med att protestera och kräva att man ska flyttas. I rimlighetens namn måste man då också explicit klargöra VEM som då också ska flytta, från den enhet som man hellre vill tillhöra, och till vilken annan enhet.

  Bevisbördan för alla andra förslag, måste s. a. s. ligga hos dem som ifrågasätter det nuvarande förslaget. Personligen hade jag inte kunnat konstruera ett bättre förslag än det som nu ligger. Vilket givetvis inte utesluter att någon eller några kommer upp med ett snilledrag som löser upp ev. kvarvarande Gordiska knutar. Det räcker alltså inte på detta stadiet att säga nej till det nuvarande förslaget: man måste också klargöra vad man förespråkar som alternativ. Opposition, i den mån den finns, måste vara konstruktiv för att vara trovärdig, om vi menar allvar med att vi vill förnya biologin i Lund och låsa upp gamla knutar.

 2. Biologibloggen » Protokoll från HMS-mötet den 3/6

  […] miljö- och säkerhetskommittén har haft möte den 3 juni. På mötet diskuterades bland annat omorganisationen av Biologiska institutionen och konsekvensbeskrivningen för omorganisationen (.pdf), HMS-arbetet inom institutionen, […]

Kommentarsfältet är stängt.