Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Informationsmöte tisdag 22 juni: Styrelsens beslut om ny organisation – hur går vi vidare?

På tisdag den 22 juni kl 15-16 inbjudes alla som har intresse och möjlighet till informationsmöte i Blå Hallen, Ekologihuset.

Jag kommer att kort redogöra för styrelsens beslut i frågan, vilka överväganden som ligger till grund för förslaget och hur det nu är tänkt att vi skall gå vidare.

Det kommer också att ges tid att ställa frågor och ge synpunkter. Kritik har framförts mot att TA-personalen inte uppmärksammats tillräckligt i den pågående processen och jag tänker berätta något om vad som planeras framöver för att råda bot på detta.

Hela processen drivs under något ansträngda former och det är ett ständigt kompromissande mellan kvalité och att få någonting att hända överhuvudtaget. Frågor av den här typen är svåra och laddade och det är många olika intressen som skall beaktas. Som jag sagt tidigare finns det kritik både mot att det går för fort och att det går för långsamt. Som prefekt försöker jag att driva processen efter bästa förmåga och det innebär ständiga kompromisser, kompromisser vad gäller tidsplaner, kommunikation med olika grupper inom institutionen och kompromisser vad gäller det faktiska förslaget. Som prefekt har jag kontroll över en del men jag rår inte över tidens gång. Ej heller över beslut som fattas och ärenden som genereras på högre nivåer.

I valet mellan att ordna ett möte med kort varsel före semestrarna/sommarlovet eller att vänta tills i augusti föredrar jag det första alternativet. Annars uppstår ett tomrum och det blir fler tillfällen att även efter sommaren vädra frågan.

Inget är skrivet i sten men i och med mötet den 16 juni har styrelsen enhälligt beslutat om inriktningen för det fortsatta arbetet och huvuddragen i organisationen. Jag kommer att kommentera beslutet på annan plats. Nu måste vi gå vidare och ta väl till vara de möjligheter som erbjuds – och mycket snart börja arbeta med konkreta frågor rörande personalplaner, ekonomi, lokaler och verksamhet.

Christer Löfstedt, prefekt