Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Den nya organisationen för Biologin i Lund

Styrelsen för Biologiska institutionen beslutade vid styrelsemötet den 22 september att i allt väsentligt följa ledningsgruppens förslag till organisationsbeslut:

 • Forskningsverksamheten vid Biologiska institutionen skall organiseras i sex enheter, var och en med en enhetschef som på delegation från prefekten leder verksamheten vid enheten:
  • Enheten för ”Cell- och molekylärbiologi”
  • Enheten för ”Sinnesbiologi/Animal science/Funktionell zoologi”
  • Enheten för ” Bevarandebiologi/Biologisk Mångfald”
  • Enheten för ”Akvatisk ekologi”
  • Enheten för ”Molekylär ekologi och Mikrobiell ekologi”
  • Enheten för ”Evolutionär ekologi”
 • Namnen på forskningsenheterna är att ses som arbetsnamn och tillträdande enhetschefer ges i uppdrag att tillsammans med prefekten ta fram namn som nöjaktigt beskriver verksamheten. Vilka idag existerande verksamheter som hänförs till respektive enhet framgår av bilaga till beslutsunderlaget.
 • Forskargruppsstrukturen bör tydliggöras och tillsammans med beskrivning av profilområden ligga till grund för presentation av institutionens verksamhet (exempelvis på webben).
 • Muséerna (samlingsvården) fortsätter som en särskild enhet med ekonomisk tilldelning i särskild ordning och under ledning av en museichef (delegation från prefekten) samtidigt som den del av museipersonalen som bedriver forskning successivt skall knytas till enheten för ”Bevarandebiologi/Biologisk mångfald”. Detta kan komma att innebära att några personer har mer än en ”närmste chef”.
 • Prefekten ges i uppdrag att efter hörande av personal inom de olika enheterna lämna förslag på enhetschefer.
 • Styrelsen utser enhetschefer på styrelsemöte i november 2010.
 • Växthus, djurhus, fältstationer och flera olika laboratorier/plattformar skall hanteras som kärnverksamhet och ansvaret för dessa skall klargöras under hösten.
 • Studiestödsmedlen skall i samband med budgeten i huvudsak fördelas till enheterna. Inom enheterna fördelas studiestöden av enhetschefen till olika grupper/handledare efter samråd inom handledarkollektivet.
 • Organisationen av forskarutbildningen och indelningen i ämnen/inriktningar bearbetas vidare under hösten och kommer att bli föremål för beslut i december 2010.
 • Organisationen skall utvärderas efter ett verksamhetsår. Enhetsindelning/ /tillhörighet kan bli föremål för omprövning.
 • Den nya organisationen skall gälla från den 1 januari 2011.

Nu vidtar ett omfattande arbete med att ta fram en personalplan för 2011 och att lägga en budget för det kommande verksamhetsåret. Målsättningen är att om allt faller på plats så skall verksamheten fr o m årsskiftet kunna bedrivas utgående från de nya organisatoriska enheterna. Förhoppningen är att detta skall leda både till en förenklad administration och till verksamhetsvinster. Övergången från de gamla till de nya kostnadsställen är dock ingen enkel manöver och det lär behövas ett antal övergångslösningar som så småningom kommer att resultera i att de gamla kostnadsställena ”avslutas” i slutet av 2011.

Eftersom nya enhetschefer inte är utsedda kommer ansvaret att i stor utsträckning falla på ledningsgruppen och de nuvarande avdelningsföreståndarna/husansvariga. Jag hoppas att utkast till personalplan och budget skall kunna föreläggas styrelsen för diskussion vid mötet den 17 november.  Ett ytterligare styrelsemöte är inplanerat till den 24 november men det återstår att se om budgeten blir färdigt till den 1 december såsom fakulteten önskat det.

I och med att organisationsbeslutet togs kan vi nu också gå vidare med olika förändringar i lokalutnyttjandet. Institutionskansliet skall omlokaliseras, delar av muséernas samlingar och verksamhet skall flyttas till norra campus, bokmagasin skall flyttas och förråden i Ekologihusets källare behöver en översyn. På tredje våningen i Ekologihuset kommer det att bli omflyttningar för att bereda plats för klimatforskning (CEC och miljövetenskapens administration kommer att flytta in).

Organisationsbeslutet har föregicks av omfattande utredning och diskussion. Alla är säkert inte nöjda med detaljerna men jag hoppas att alla kan glädja sig åt att det nu är möjligt att gå vidare med fokus på den faktiska verksamheten. I samband med invigningen av Biologicentrum den 16 september framfördes ett antal mycket spännande (och roliga) alternativa förslag. Bland förslagsställarna återfanns Ture Friskus med tomatoaccelerator, ödmjuka professorer, CAnMove´s direktör och Tiffany. Men styrelsen fann det ändå för gott att enhälligt besluta i enlighet med det väl förberedda och förankrade huvudförslaget.

Christer Löfstedt

september 26, 2010

2 comments

 1. Per Lundberg

  Bifogad studie kan vara av visst intresse inför den stundande realiseringen av en ny organisation och dess ledning.

  Bästa hälsningar,
  Per

  http://arxiv.org/pdf/0907.0455v3

 2. Almut Kelber

  Hej, jag har bara läst artikeln nu – ganska bra att veta att det verkligen är så….

  Men problemet ligger väl i processen av “promotion”. I en bra organisation inom universitet skulle man fördela uppgifter efter fkunskap eller begavning och bara för begränsad tid istället för att promovera personer på ett sätt där de inte kan gå tillbaka till uppgifter de är bra på.

  Tex en prefekt ska ha ganska bra organisationstalent, ledarskapstalent och en del andra egenskaper. Om en person har varit prefekt och upptäckt att han eller hon kanske är bättre på andra uppgifter han/hon haft innan ska det vara ok att gå tillbaka till dessa. Systemet ska inte tvinga personen ifråga att bli dekanus sedan det är den enda möjliga promotionen. Samma gäller avdelningschef, efter att ha varit det ska man kunna gå tillbaka och bli studierektor, eller bara leda sin forskargrupp eller ta mer undervisning eller något annat som man antingen är bra på eller vill fördjupa sig i. Även det för en begränsad tid.

  Förutsättningen är att positioner som avdelningschef, studierektor eller till och med prefekt inte gäller som prestigefyllda poster men som funktioner så som andra. En annan viktig förutsättning är att alla funktioner ev den typ är strukturerade som deltidsbefattningar, så man kan gå tillbaka till sin forskning efter att ha varit prefekt. Det är inte omöjligt, och i de flesta andra länder tillsätts dessa poster för en kortare tid efter vilken personerna går tillbaka till sina andra uppgifter.

  Vi får hoppas att institutionen lyckas med den typen av organisation!

Kommentarsfältet är stängt.