Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Grundutbildningsnämnd och Forskarutbildningsnämnd

Prefekten har nu utsett medlemmar i institutionens grundutbildningsnämnd och i forskarutbildningsnämnden. Eftersom den nya institutionen är i ett uppbyggnadsskede och det finns större osäkerhet än vanligt om hur arbetet kommer att flyta och hur de olika organen kommer att fungera utses nämnder och grupper med en mandatperiod på ett år.

GU-nämnd

 • Carin Jarl-Sunesson – ordförande och tillika huvudstudierektor
 • Jep Agrell – studierektor
 • Eva Waldemarsson – koordinator kandidatprogrammet i biologi
 • Jan-Åke Nilsson – koordinator mastersprogrammet i biologi
 • Johan Andersson – koordinator kandidatprogrammet i molekylärbiologi
 • Klas Flärdh – koordinator mastersprogrammet i molekylärbiologi
 • 2 GU-studenter som utses av BÖÖL
 • 1 doktorand som utses på förslag från biologiska doktorandrådet

Studievägledarna har närvaro- och yttranderätt.

FU-nämnd

 • Eric Warrant – ordförande och tillika studierektor för forskarutbildningen inom f d COB
 • Christer Brönmark – studierektor för forskarubildningen inom f d Ekologiska institutionen
 • Marita Cohn
 • Karin Rengefors
 • Erik Svensson
 • Helena Hansson – doktorand
 • Anna Runemark – doktorand

Studenter och doktorander har uttryckt önskemål om suppleanter i nämnderna. Generellt sett eftersträvar jag kontinuitet i arbetet och jag tycker det är viktigt att uppdragen i olika nämnder och arbetsgrupper prioriteras men jag har inget större problem med att hörsamma önskemålet om suppleanter för studeranderepresentanterna i nämnderna. Doktoranderna har således utsett Åsa Hagström och Simone Schopper som ersättare för de ordinarie ledamöterna i FU-nämnden. Jag ser fram emot uppgifter om studeranderepresentanter och suppleanter också till GU nämnden.

För grundutbildningen är målet att verksamheterna som tidigare sorterade under COB respektive Ekologiska institutionen snabbt integreras. Det kommer inte att råda någon speciell uppdelning av uppdragen mellan de tidigare institutionerna utan grundutbildningen hanteras gemensamt av Biologiska institutionen.

Forskarutbildningen bedrivs under 2010 enligt lite olika principer inom de båda tidigare institutionerna. Vid COB hade FU-studierektorn uppgifter som inom Ekologi sköttes av ämnesföreträdarna. Denna organisation kvarstår till en början men senast fr o m januari 2011 kommer vi att ha en likartad organisation för all forskarutbildning. Till dess skall vi också ha en ny ämnesindelning även om det kommer att ta en viss tid att fasa ut de gamla ämnena. Doktoranderna har möjlighet att disputera i de ämnen och med den inriktning som de antagits – eller så kan de byta till de nya ämnena. Detta kommer att få återverkningar på fördelning av studiestöden under flera år framöver.

Till båda nämnderna får vi försöka hitta sekreterarhjälp från institutionens administratörer.