Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från Biologibibliotekets styrgruppsmöte 19/10 -20

Biologibibliotekets styrgrupp

 I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om protokollen från mötena. Vill du läsa hela protokollet, kontakta respektive nämnds eller grupps sekreterare. Du hittar grupper och nämnder på vår internwebb.

Den 19 oktober hade Biologibibliotekets styrgrupp möte. 

Biblioteket har sagt upp sina tryckta prenumerationer av Nature och Science då det finns universitetsgemensamma prenumerationer på de elektroniska versionerna.

Efter ett inkommet förslag kommer biblioteket att köpa in delar av en fjärilsboksserie för de pengar som finns kvar i årets budget för inköp  av tryckta böcker.

Styrgruppen gick igenom det preliminära bokslutet. På grund av ökande prenumerationspriser kommer kostnaden för tidskrifter att överskridas, men kostnaden för fjärrlån beräknas bli lägre. Driftskostnaderna kommer att hamna enligt budget.

I budgetförslaget för 2021 kommer troligen lönekostnader och kostnader och intäkter för fjärrlån att tas över av naturvetenskapliga fakulteten. Posten för köp av böckeroch prenumeration på elektroniska tidskrifter ökas medan posten för prenumerationer av tryckta tidskrifter minskas.

Bibliotekets styrgrupp diskuterade eventuellt borttagande av bibliotekets två egna tidskriftslistor. Frida Rosengren kommer att lyfta frågan till fakultetsnivå då samtliga bibliotek på naturvetenskapliga fakulteten har egna tidskriftslistor.

Under året har Biologibiblioteket utöver den vanliga verksamheten utvecklat stöd och information kring datahantering, utfört bibliometriska analyser för institutionen, köpt in en ny biblioteksdisk, köpt in nya publika datorer, öppnat en självbetjäningskiosk för utlån, gått över till utskriftssystemet Papercut, arbetat med webbsidan, arbetat med e-mediestatistik, arbetat med underhåll av boksamlingarna samt varit inblandade i den pågående Biblioteksutredningen och omorganiseringen av SciLib. Biblioteket har även genomfört anpassningar med anledning av COVID-19, bl.a. utveckling av digitala lärobjekt samt anpassning av biblioteket .

Biblioteket har börjat att prenumerera på databasen Birds of the World, i vilken det finns artbeskrivningar, utbredningskartor och rapporterade fynd.

Beslut om omorganisation av biblioteken vid naturvetenskapliga fakulteten tas den 4 november. Om förslaget går igenom kommer bibliotekspersonalen på alla fakultetens bibliotek att bli personalförtecknade direkt under fakulteten. En biobliotekschef för all bibliotekspersonal kommer då att tillsättas.

Universitetsbiblioteket har fått en ny överbibliotekarie som planerar att besöka alla Lunds universitets bibliotek.

Lunds universitet har ett nytt sökverktyg för Open Access publiceringsavtal.