Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötena den 27/5 och 30/9 -20

 I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om protokollen från mötena. Vill du läsa hela protokollet, kontakta respektive nämnds eller grupps sekreterare. Du hittar grupper och nämnder på vår internwebb.

De senaste styrelseprotokollen hade fallit mellan stolarna och vi har missat att lägga upp dem på bloggen. Här kommer dock en sammanfattning av maj och september protokollen samt ett per capsulum-beslut.

Protokoll från styrelsemötet den 27 maj 2020

Tre personer har fått anställning på institutionen.

Joakim Nilsson gick igenom tertialbokslutet. Institutionen håller budgeten enligt planen och myndighetskapitalet har minskat. Det ligger nu under de 15% som är gränsen för tillåtet myndighetskapital. Muséets och fakulteten diskuterar hur museéts budget ska komma i balans till 2021. Utbildningen går bra och har fler betalstudenter än väntat. Internationaliseringen bör ses över.

Följande stod under informationspunkterna:

  • Coronapandemin och undervisningen har diskuterats.
  • Utredningen av fakultetsbiblioteken har visat att det finns en önskan om att ha en fakultetsbibliotekarie och att all bibliotekspersonal ska vara anställda på fakulteten.
  • Flytt till Brunnshög har diskuterats
  • Jessica Abbott väntas bli ställföreträdande prefekt efter att dekanen tagit beslutet.
  • Sammanfattning av RQ20-panelerna ska göras.
  • Ändring i delegationsordningen med avseende på Lund Protein Production Platform (LP3).
  • Ny utbildningssatsning – naturvetenskapligt basår.

Per Capsulum-beslut 31 augusti 2020

Styrelsen beslöt att dubblera tjänsten som biträdande lektor i molekylär mikrobiologi med sex röster för och tre röster emot.

Styrelseprotokoll 30 september 2020

Tertialbokslutet diskuterades. Institutionen ligger enligt plan på ett underskott. Det är dock mindre än beräknat. Biologiska muséets resultat följer budget.

Jessica Abbott berättar om den strategiska planen, som ska innehålla områdena rekrytering, infrastruktur, samverkan, forskning, yngre forskares villkor, grundutbildning, forskarutbildning, administration och ekonomi, miljö och arbetsmiljö, informationsflöde och transparens. Styrelsen förväntas kunna ta ett beslut om planen på styrelsemötet i april 2021.

Styrelsen godkänner att prefekten tar fram en policy för hur samfinansiering av bidrag som inte är täckta med full overhead ska ske och för overhead-uttag för internationella postdoks.

Det finns ett förslag till ekonomisk förändring av Biologiska muséet. Det innebär att den administrativa tjänsten vid muséet lyfts över till institutionen och att muséet driftas som en infrastruktur.

Styrelsen tog ett beslut om att lägga fram ett förslag till nästa möte om att suppleanter i styrelsen inte ska vara personliga.

 

november 5, 2020

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse

En kommentar

  1. Christer Löfstedt

    Att INTE lägga ut protokollen på nätet verkar inte ägnat att öka transparensen och delaktigheten vid institutionen. Synnerligen tveksam s k “förbättring”. (Däremot finns det kanske fortfarande goda skäl att inte lägga ut underlag i form av “arbetsmaterial” – men väl beslutsunderlag).

Kommentarsfältet är stängt.