Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 22/-20

 I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om protokollen från mötena. Vill du läsa hela protokollet, kontakta respektive nämnds eller grupps sekreterare. Du hittar grupper och nämnder på vår internwebb.

Den 22 oktober hade biologiska institutionens styrelse möte.

Styrelsen godtog förslagna ändringar i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen. Förslaget ska skickas in till fakulteten för godkännande.

Styrelsen beslutade också att en administrativ tjänst på biologiska museet får flyttas över till institutionen. 

En adjunkttjänst inom det naturvetenskapliga basåret kommer också att inrättas.

Jessica Abbott slutar som suppleant i styrelsen då hon har börjat som ställföreträdande prefekt. Magne Friberg kommer istället vara ersättare för både Nils Cronberg och Niklas Wahlberg.

Mats Hansson är utsedd till samordnare för brandfarlig vara.

De naturvetenskapliga biblioteken kommer att ligga direkt under fakulteten och biblioteksnämnderna kommer att ersättas med referensgrupper.

Det pågår en planering av ett fakultetsgemensamt mentorsprogram för biträdande universitetslektorer.

Vilka delar av fakulteten som flyttar till Brunnshög är inte klart än.

Enligt fakultetsbudgeten kommer GU få mer tillfälliga pengar, mindre pengar kommer att avsättas för resor och forskningen kommer att få ökad tilldelning. Med kostnadsökningar innebär det för forskningens del att resultatet blir +-0.

CEC kommer att omorganiseras och få en ny föreståndare.

Ledningsgruppen håller på att intervjua enheterna inför arbetet med den strategiska planen. Planen beräknas vara färdig i slutet av vårterminen.

 

november 12, 2020

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse