Minutes from BDR’s meeting 29/4 -14

The Biology Doctoral Students Council had a meeting 29 April. Among other things they discussed prolongation issues, the psychosocial well-being questionnaire and teaching requirements. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Minnesanteckningar från BIGs möte 19/6 -14

Infrastrukturgruppen hade möte den 19 juni. Då diskuterades ansökningar till fakultetens utlysning av medel för infratstuktursatsningar 2014, MinnesanteckningarBIG20140619.

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Minutes from BDR’s meeting 10/6 -14

The Biology Doctoral Students Council had a meeting June 10. Among other things they discussed announcements from NDR, the meeting with Carin Jarl-Sunesson and partly unofficial working committees. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Obituary Jure Piskur (1960 – 2014)

JP

On 18 May 2014, Professor Jure Piskur died at his home in Lund following a short struggle against advanced cancer. He leaves behind his lifelong partner and wife, Judita Gartner, and their sons, Jan and Jure.

Jure was born in 1960 in Slovenia, at that time part of Yugoslavia. He was proud to have participated in the (peaceful) Slovenian independence movement, which led to its international recognition in 1991. Even when Jure’s research led Läs mer

Händelser Kommentering avstängd

Minnesord Claes Wohlfart

ClaesWohlfart-3
Foto: Carin Jarl-Sunesson

Claes Wohlfart föddes i Lund 1952, där han också tillbringade sin uppväxt. Efter studentexamen studerade han kemi och biologi och disputerade 1986 i mikrobiologi på en avhandling om hur antikroppar förmår att neutralisera en virusinfektion.

Redan som doktorand visade Claes stort intresse för undervisningsfrågor. Han producerade bl.a. läromedel i mikrobiologi, som användes vid universitet i hela landet. Genom sitt intresse för pedagogik och förmåga att entusiasmera, kom Claes att involveras i undervisning även utanför universitetet. Det är därför inte förvånande att Claes framgent kom att ägna sig åt undervisning.

Efter disputationen fick Claes ett högskolelektorat och rekryterades något senare som prefekt vid Institutionen för Biologisk Grundutbildning, en position han upprätthöll åren 1988 – 2010.

Som lärare blev Claes en mentor för många studenter som genomgått hans kurs i cellbiologi. Kursen var den första akademiska kontakten för många studenter, och åtskilliga av dem har omvittnat att det var Claes’ entusiasm och kunskaper som fick dem att välja biologin för fortsatta studier. Studenterna stod alltid i första rummet. Inga spörsmål var för små eller obetydliga rörande privata problem eller undervisningsfrågor, för att Claes med empati och gott omdöme skulle engagera sig.

Som prefekt och med ett ovanligt gott sinnelag för ekonomi blev Claes mycket uppskattad. I budgetarbetet uppfattades han som korrekt och rättvis vid fördelning av resurser. Inom ramen för prefektuppdraget var han alltid redo att med diplomati och uppfinningsrikedom stödja och uppmuntra lärar- och arbetskollegor i svåra eller pressade situationer.

Som en naturlig följd av hans framgångsrika administrativa arbete och engagemang inom undervisningen, var att Claes erhöll universitetets pedagogiska pris 1993. Han fick också ett särskilt hedersomnämnande då Lunds Naturvetarkår för första gången delade ut ett pris 1998. I motiveringen framhölls särskilt hans engagerade arbete med att införa datoranvändning inom biologiutbildningen. Som Excellent Teaching Practitioner kom han att ingå i fakultetens Pedagogiska Akademi från dess start 2007.

Claes’ gärning som lärare kom främst att beröra de små tingen inom biologin, såsom virus’, mikroorganismers och den enskilda cellens struktur och funktion. Han var dock en sann biolog med ett brinnande intresse för bl.a. botanik. Han introducerade sålunda tidigt sina båda döttrar i växternas fascinerande värld. För flickorna kom de latinska namne spontant att ersätta de svenska trivialnamnen, ofta till munterhet och förvåning i sällskapslivet.

De två sista åren ägnade Claes mycket tid och energi åt sitt stora renoverings- och pensioneringsprojekt – en liten fastighet vid strandkanten i ”Smyge”. Men försynen ville annorlunda och det glädjefyllda arbetet tillsammans med hustrun kom ej att förverkligas.
En god pedagog och människa har gått ur tiden.

För vänner och kollegor vid institutionen
E. Everitt
E. Waldemarsson
L. Bjellin

Händelser 1

Dagordning för GUNS möte den 18/6 -14

Den 18 juni klockan 10.00 har grundutbildningsnämnden möte på Utbildningskansliet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Förslag till fastställande av huvudlärare för HT14
  • Förslag till kurslitteratur för HT14, period 1
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi
  • Kandidatprogram i mol biologi
  • Mastersprogram i biologi
  • Mastersprogram i mol biologi
  • Mastersprogram i bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd (UN)
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studierådet
 12. Inkomna kursutvärderingar och kursbokslut (BIOR14 Farmakologi, MOBA03 Molekylärbiologi, BIOR56 Antibiotika-biologi och kemi, MOBA01 Cellbiologi)
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
  Förslag till GUNs mötestider HT14
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Dagordning för HMS-AUs möte den 17/6

Den 17 juni klockan 09.00 har arbetsutskottet för Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte i rum B-A314  i Biologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående mötes minnesanteckningar
 4. Aktuella ärenden
 5. Nyheter från universitetsadministrationen och andra myndigheter
 6. Övriga frågor

 

Arbetsmijlö/Händelser/HMS-AU/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Vad är dyslexi och hur kan vi hjälpa studenter med dyslexi?

Allt fler studenter med dyslexi kommer till Lunds universitet, men hur hjälper vi dem bäst? Och vad är egentligen dyslexi? Detta var några av de frågor som belystes av Gunnel Ingesson, universitetslektor i psykologi, under ett SACTseminarium 22 maj.  Gunnel har disputerat på Läs mer

Bibliotek/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentering avstängd

Agenda for the BDR meeting 10/6 -14

Biologiska doktorandrådet will have a meeting at 12.00 June 10 in Rejectorn in the Ecology Building. The agenda is as follows:

 1. Start of meeting
 2. Election of secretary an minutes approving person
 3. Approval of agenda
 4. Minutes from last two meetings (2014-03-18 and 2014-04-29)
 5. Announcements
 6. Meeting with Carin Jarl Sunesson about teaching
 7. Issues that needs special attention next year
 8. Guest lecturer – evaluation spring 2014, and plans for autumn 2014.
 9. Other issues
 10. Permanent reminders:
  • January – call for nominations of autumn guest lecturer
   September – call for nominations of spring guest lecturer
  • Early spring – check with current PhD-representatives in the various organs if they want to keep their positions, and if not call for new representatives and nominate these for election through NDR. Elections take place in April/May with a change-over in positions in July.
  • After NDR elections – update lathunden with information for all new PhD students and the information for new foreign PhD students.
 11. Next meeting
 12. Meeting closed
BDR/Forskarutbildning/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Sandra Smiljanic – new lab technician

SandraSmiljanic

My name is Sandra Smiljanic and I work as a laboratory/cell technician at the Department of Biology.

I am currently working alongside the amazing Ewa Dahlberg and eventually will be taking over her job assignments as she retires. I work in Prof. Stina Oredssons group, who Läs mer

Presentation Kommentering avstängd