Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 1/12 -23

GUN

Den 1 december klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 • Mötet öppnas
 • Justeringsperson utses
 • Fastställande av dagordningen
 • Föregående mötesprotokoll (bifogas)
 • Meddelanden externt – fakulteten bland annat:
  • CECs flytt?
  • Översyn lokalanvändning centralt och ute på institutionerna: tre alternativ för biblioteket
  • Gemensamma tentamensregler?
  • Digitalt ID och LU kort är inte giltig legitimation vid tenta!
 • Meddelanden externt – andra utbildningar
 • Meddelanden internt om bland annat:
  • Ny enhetsuppdelning beslutad
  • Lärardagen genomförd med diskussioner om GAI
  • Första Programrådsmötena genomförda
  • Kursvärderingar i Canvas from 2024
 • Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Kurslitteratur vt 2024 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Examinatorer vt 2024 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Studierektorer från och med 240101: Huvudstudierektor Fredrik Johansson, biträdande studierektor Jep Agrell.
  • Förslag att inrätta 15 hp magisterexjobb och genomföra motsvarande ändring i utbildningsplanen för magisterexamen i biologi respektive molekylärbiologi.
  • Förslag till beslut rörande användandet av GAI är att följande policy antas vid Biologiska institutionen: ”Om annat ej anges av den examinerande läraren är användningen av verktyg baserade på generativ artificiell intelligens (GAI-verktyg) ej tillåten för skapande av den version som inlämnas eller redovisas vid examinationsgrundande moment. I fall då den examinerande läraren anger att användning av GAI-verktyg är tillåten så ska användningen tydligt redovisas av studenten.”
  • Förslag till beslut: Anpassning till gemensamma tentamensregler: studenter tillåts ansluta till salstentamen max. 30 minuter det efter att examinationen påbörjats och ingen får lämna tentamenslokalen förrän efter 30 minuter.
  • Datum för GUN möten vt 2024: 26/1, 8/3, 26/4
 • Information från studierådet
 • Information från studievägledarna, inklusive höstens antagning
 • Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 • Kursplaner/Utbildningsplaner
  • Kursplaner: BIOF22 nu inlagd i nya UBAS
  • Utbildningsplaner: inga
 • Inkomna kursanalyser: BIOR18, BINP29, BIOR39, BIOR41 (bifogas)
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas