Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 29/3 -19

Den 29 mars klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden externt – fakulteten: Förslag ny fördelningsmodell för GU-medel (bifogas underlag, men kommer att förklaras kort av Jep A), Canvas info på gång.
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar: Biomed, LTH, Miljöv
 7. Meddelanden internt: Ev får vi bidrag till sommarkurser för lärare, Ev försvinner tre grupprum, Biologins dag 27/4, Musikhjälpen-exkursion 23/5 mm.
 8. Aktuella ärenden
  • Beslut om Examinatorer på kurser ht 2019 (kommer att sändas ut)
  • Betyg UK-G eller UK-VG på kandidatexamensarbete, feedback från BÖÖL etc?
  • Kursplaner: inga nya, men kopplat till pkt b) ovan: planering av kandidatexjobbskursplaner BIO/MOBK02 15 hp, samt BIO/MOBK12 30 hp.
 9. Diskussion: Ska vi sätta upp policy/regler för hantering av examensarbeten (snabb rapportering och attestering av halvtidsutvärdering och examination, tid mellan inlämnad slutversion och examination, tid innan feedback på reviderad version etc.)
 10. Information från studieråden
 11. Information från studievägledarna
 12. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Masterprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 13. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar: BIOR20 (bifogas)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
Secured By miniOrange