Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 6/4 -20

Den 6 april klockan 14.00 har grundutbildningsnämnden möte via Zoom. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bl.a.:
  • Coronaläget, modifieringar av kurser, inställda aktiviteter etc.
  • Diskussioner pågår om masterprogram: ändringar av kursfordringar för Akvatisk ekologi, Medicinsk biologi
  • Schemamall inför ht 20
  • Canvas inför ht 20
  • Fastställande av examinatorer ht 20 (tas senare per capsulam)
 8. Aktuella ärenden
  • Kurser som ev. bör ställas in sommaren 2020 BIOF04 och BIOB05
  • Förslag till beslut: Ändring av kursfordringar för Masterspåret i Växtbiologi
  • Förslag till beslut: Nedläggning av kurser i LADOK (lista bifogas)
  • Förslag till beslut: Ökad tilldelning kursledare (förslag bifogas)
  • Förslag till beslut: Ändring av examinator för Terrester ekologi EXTA01 vt 20 (Håkan Wallander)
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner: (se ovan)
 13. Inkomna kursutvärderingar: BIOC11, BIOC10, BIOR65
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas